LOVER

Nelfo Oslo og omegn

Vedtatt: 22. februar 1995
Endret : 17. februar 1998
Endret : 26. februar 1999
Endret : 19. desember 2001
Endret : 13. februar 2005
Endret : 11. februar 2008
Endret : 12. februar 2011
Endret : 8. februar 2014
Endret: 11. februar 2017
Endret: 11. februar 2020


Tilsluttet NORGES ELEKTROENTREPRENØRFORBUND (Nelfo)


§ 1. Formål

Nelfo Oslo og omegn er næringsorganisasjon og lokalforening for Nelfo og NHO og har ikke virksomhet til formål. Foreningen skal som organ for Nelfo arbeide for fremme av forbundets formål og overholdelse av Nelfos lover og grunnleggende etiske regler. Dessuten skal foreningen ivareta medlemmenes lokale interesser som lokal arbeidsgiverforening innenfor Oslo - Bærum - Asker og Follo.

Foreningen kan også eie og forvalte eiendommer til egen bruk, herunder lokaler til undervisningsformål.

§ 2. Forholdet til Nelfos sentrale organer

Foreningens virksomhet skal være i overensstemmelse med forbundets formål og arbeid. Beslutninger av betydning for foreningens drift og beslutninger som har betydning for forholdet mellom Nelfo sentralt og foreningen, skal innberettes til forbundet uten ugrunnet opphold.

Saker som berører forholdet til offentlige myndigheter, og/eller som er av prinsipiell karakter, og som derved berører samtlige av forbundets medlemmer, skal fremmes gjennom forbundet.

Beslutninger som strider mot forbundets formål og arbeid, kan av forbundet kreves endret, og endringen skal i så fall gjennomføres av foreningen uten ugrunnet opphold.

§ 3. Forholdet til Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO

Foreningens forhold til NHO er regulert ved Nelfos og NHOs lover.

Enhver tvist mellom en medlemsbedrift og dens ansatte skal straks innberettes av bedrif­ten til Nelfos sekretariat, som gir nærmere bestemmelse om den videre behandling av saken.

Foreningen kan ikke oppta eller medvirke til stedlige forhandlinger med de ansatte eller deres organisasjoner, og henvendelser til disse skal skje gjennom Nelfos sekretariat.

§ 4. Styret

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer med 2-3 vararepresentanter.

Styreleder velges for 1 år av gangen. De øvrige styremedlemmer velges for 2 år av gangen, slik at 2 styremedlemmer er på valg hvert år. Vararepresentanter velges for 1 år av gangen.

Nestleder velges innen styret for et år av gangen. En av styrets medlemmer er utvalgsleder i Arbeidsutvalget for Opplæringskontoret (jmfr §6j)

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer eller vararepresentanter er tilstede. Styrets beslutninger avgjøres med alminnelig flertall. Ved eventuell stemmelikhet, tillegges styreleder stemme dobbelt vekt.

For valgbarhet som styremedlem eller vararepresentant til styret, kreves det at vedkommende har fullmakt til å forplikte den medlemsbedrift han/hun representerer.

Ingen kan sitte som styreleder eller styremedlem mer enn i 6 (seks) år sammenhengende.

Begrensningen gjelder i samme verv.

Styreleder og daglig leder av foreningen har signaturrett i fellesskap. Daglig leder av foreningen har eneprokura.

Styret representerer foreningen utad.

Kun styret ved styreleder, eller den han bemyndiger har adgang til å gi meddelelse til pressen om forhandlinger og beslutninger, såvel fra styremøter som fra generalforsamlinger og medlemsmøter.

Styret avgjør ethvert spørsmål som gjelder medlemmene innbyrdes, og som ikke henhører under generalforsamlingen eller medlemsmøte, og medlemmene plikter å rette seg etter styrets avgjørelse. Hvis et medlem ønsker det, kan styrets avgjørelse av hans sak, innankes til avgjørelse på neste generalforsamling.

Styret kan ansette lønnet personell.

Styret skal fremlegge forslag på tre (3) personer til valgkomité ovenfor den årlige generalforsamlingen. Daglig leder deltar i valgkomiteens arbeid uten stemmerett.

Styret skal velge 4 medlemmer til arbeidsutvalget for opplæringskontoret blant medlemmene av opplæringskontoret eller medlemmer av foreningen. Et av medlemmene i utvalget kan velges ut fra kriteriene at denne er en resursperson for utvalget.

Styret kan opprette spesielle komiteer eller utvalg etter behov, samt oppnevne medlemmer til disse.

Styret fører protokoll over alle styremøter og generalforsamlingen, samt medlemsmøter ved behov.

Styret har fullmakt til å engasjere juridisk og annen sakkyndig bistand når de finner det påkrevet.

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til styreleder, nestleder og utvalgsleder.

§ 5. Arbeidsutvalg for Opplæringskontoret

Arbeidsutvalget for Opplæringskontoret består av 5 medlemmer. Utvalget ledes av utvalgsleder som er valgt på generalforsamlingen og inngår i foreningens styre. De øvrige medlemmene oppnevnes av foreningens styre. Arbeidsutvalget for Opplæringskontoret får sitt mandat fra foreningens styre. Utvalget har som oppgave å lede opplæringskontoret i regi av foreningen. Heri inngår også ansvar for det budsjett generalforsamlingen fastsetter for Opplæringskontorets virksomhet. Arbeidsutvalget for Opplæringskontoret rapporterer til styret for foreningen.

§ 6. Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av februar måned, og innkalles av styret med minst 2 ukers skriftlig varsel til medlemmene. Dagsorden inneholdende oversikt over de saker som skal behandles, skal følge med innkallingen.

E-post er godkjent som skriftlig kommunikasjon.

Årsberetning og regnskap sendes ikke ut sammen med innkallingen.

Forslag som ønskes behandlet av generalforsamlingen, må være mottatt av styret minst 4 uker før generalforsamlingen skal avholdes, dog senest innen 15. januar samme år.

Generalforsamlingen ledes av den til enhver tid fungerende styreleder, eller i dennes forfall av nestleder.

Har begge forfall, velger generalforsamlingen selv en dirigent.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig i alle de på dagsordenen oppførte saker, uansett de møtendes antall, og således at alle beslutninger treffes med alminnelig flertall av de frem­møtte medlemmer, når disse vedtekter ikke fastsetter annet. Ved stemmelikhet anses forslaget som forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas omvalg.

Hvert medlem har en stemme. Det er anledning til å la seg representere ved fullmektig. Slik fullmakt må være avgitt skriftlig og fremvises av fullmektigen for generalforsamlingens dirigent. Den enkelte medlemsbedrift kan ikke opptre med fullmakt fra mer enn 4 andre medlemsbedrifter.

Til generalforsamlingen har både eier(e) av medlemsbedrift, daglig ledere i medlemsbedrift, samt innehavere av installasjonsretten i bedriften, møterett. Medlemmer av opplæringskontoret som ikke er medlemmer av foreningen har møterett til saker som gjelder opplæringskontoret på sakslisten til generalforsamlingen.

På den årlige generalforsamlingen behandles:

1) Valg av protokollfører

2) Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

3) Årsberetning for siste kalenderår

4) Reviderte regnskap for siste kalenderår:

4.1) Regnskap for Nelfo Oslo og omegn

4.2) Regnskap for Opplæringskontoret

4.3) Konsolidert regnskap

5) Medlemmene av Opplæringskontorets andel av tilskuddsbeløpet.

6) Fastsettelse av kontingent til lokalforeningen

7) Fastsettelse av godtgjørelse til styre

8) Styrets budsjettforslag

9) Valg av styre i henhold til § 4

10) Valg av leder i Arbeidsutvalget for Opplæringskontoret

11) Valg av delegater til Nelfos generalforsamling det år dette holdes

12) Valg av revisor

13) Valg av valgkomite på 3 medlemmer (Styrets forslag vedlegges)

14) De forslag som er innkommet til styret i henhold til denne paragrafs fjerde ledd

Over forhandlingene føres protokoll. Årsberetningen skal innsendes til forbundet senest 14 dager etter at generalforsamlingen er avholdt. Beslutninger som nevnt i § 2 skal samtidig innberettes til forbundet.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det, og innkalles av styret med 8 dagers varsel. Det må samtidig skriftlig meddeles styret hva som forlanges behandlet på generalforsamlingen.

§ 8. Medlemsmøter

Styret innkaller til medlemsmøter så ofte de finner det hensiktsmessig. Innkallingen skjer skriftlig, og med opplysninger om hvilke saker som vil bli behandlet på møtet. Spesielle saker vil bli referert til medlemmene. Til medlemsmøtene kan også andre ansatte i medlemsbedriftene enn eier(e) av medlemsbedrift, daglig leder(e) og innehavere av installasjonsretten i medlemsbedriften delta.

§ 9. Medlemskap

a) Som medlemmer av foreningen kan opptas bedrifter som fyller kravene i henhold til Nelfos lover, § 2. I tvilstilfelle treffes avgjørelsen om opptak av Nelfos hovedstyre. En bedrift kan ikke være medlem av foreningen uten samtidig å være medlem av Nelfo, og ingen bedrift kan være medlem av Nelfo, uten samtidig å være medlem i Nelfo Oslo og omegn.

Foreningen kan overfor Nelfos hovedstyre innstille på å avslå en medlemssøknad hvis søkeren har opptrådt i strid med prinsippene i Nelfos lover , etiske regler, styringsplakaten for Nelfo Oslo og omegn, eller på annen måte har vist en opptreden som er uforenlig med medlemskap i Nelfo. Innstillingen kan av søkeren ankes til Nelfos hovedstyre.

b) Søknad om medlemskap i foreningen skjer skriftlig, i henhold til lover for Nelfo, § 22.

Det nye medlemmet er først stemmeberettiget på foreningens generalforsamling når bekreftelse på medlemskap i Nelfo foreligger.

Opphør av medlemskap i foreningen skjer i henhold til lover for Nelfo, § 22.

c) Foreningen kan også ta opp personer som passive medlemmer. Passive medlemmer får ikke del i det gjensidige medlemskapet i Nelfo eller NHO og får heller ikke stemmerett i foreningens anliggender. Kontingent for slikt medlemskap, settes lik minste kontingent for medlemskap pr. år.

Etter begrunnet forslag fra foreningens styre, kan generalforsamlingen utnevne personlige æresmedlemskap i foreningen, ref. § 9.

d) Nye medlemmer forplikter seg til å delta på et orienteringsmøte om lokalforeningens virksomhet.

e) Medlemsbedrifter som kjøper opp andre medlemsbedrifter i vårt område, må betale ordinær kontingent, når de er registert med egne organisasjonsnummer.

f) Medlemsbedrifter i foreningens område, som har avdelingskontor innenfor foreningens område, og som ønsker å få tilsendt ekstra sett korrespondanse fra foreningen, må betale et ekspedisjonsgebyr lik minste kontingent for medlemskap pr. sett pr. år.

§ 10. Æresmedlemskap

a) Æresmedlemskap er Nelfo Oslo og omegns høyeste æresbevisning.

b) Som æresmedlem kan utnevnes personer som har representert Nelfo Oslo og omegn eller elektrobransjen innenfor vårt område på en særskilt fortjenstfull måte.

c) Beslutning om å utnevne en til æresmedlem fattes av generalforsamlingen.

Æresmedlemmer kan utnevnes på ordinær generalforsamling etter forslag fra styret.

d) Æresmedlemskap markeres ved overrekkelse av en medalje og et diplom, hvor styret tilkjennegir hvorfor vedkommende er blitt utnevnt til æresmedlem.

e) Æresmedlemmene kan inviteres til medlemsmøter, generalforsamlinger, jubileumsarrangementer og til foreningens faglige og sosiale arrangementer, på lik linje med øvrige medlemmer.

f) Æresmedlemskap kan ikke gis til personer som innehar styreverv i Nelfo.

§ 11. Kontingent

Til dekning av foreningens drift, betaler hvert medlem en kontingent som fastsettes av den ordinære generalforsamling for hvert kalenderår, etter forslag fra styret.

Frist for innbetaling av medlemskontingent er 30 dager etter mottatt krav.

Medlemmer som har restanse av kontingent for lengre tid enn ett år, kan av styret nektes videre medlemskap.

§ 12. Disiplinærforhold

Såfremt et medlem opptrer i strid med foreningens lover, foreningens styringsplakat, Nelfos lover, og grunnleggende etiske regler, skader foreningens interesser, eller unnlater å etterkomme de av foreningen vedtatte beslutninger og vedtak, skal forholdet forelegges for forbundets hovedstyre til avgjørelse om den skal behandles som disiplinærsak i henhold til lover for Nelfo, § 23.

§ 13. Lovendring

Forandringer i foreningens lover må fattes på en generalforsamling og er kun gyldig når minst 2/3 av de møtende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Forslag til lovendring må være sendt styret innen den frist som er nevnt i § 4.

§ 14. Oppløsning

Forslag om foreningens oppløsning må fremmes minst 6 måneder før det kan voteres over det. Forslaget må behandles på en generalforsamling, og krever minst 3/4 flertall av foreningens medlemmer. Oppnås ikke tilstrekkelig flertall, kan det innkalles til ny ekstraordinær generalforsamling med minst 1 måneds varsel. Ved den fornyede behandling krever forslaget tilslutning av minst 3/4 flertall av de stemmeberettigede medlemmer.

Den generalforsamling som med bindende virkning for foreningen beslutter dens oppløsning, treffer samtidig med alminnelig flertall av de møtende, beslutning om hvorledes foreningens eventuelle midler skal disponeres til beste for installatørstanden, ved overføring til Nelfo. Generalforsamlingen kan overlate til Nelfos hovedstyre å treffe beslutning om disponeringen av midlene.